Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

natural-born-killer
natural-born-killer
5460 4bb8 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialilacwine lilacwine
natural-born-killer
8035 252e
Reposted fromkarahippie karahippie viapandziia pandziia
natural-born-killer
natural-born-killer
Reposted fromposzum poszum vialilacwine lilacwine
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianikotyna nikotyna

July 09 2018

natural-born-killer

July 08 2018

natural-born-killer
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
natural-born-killer
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodMoon BloodMoon
natural-born-killer
Lubię urodę, ale położoną na inteligencję.
— Konwicki
Reposted fromkropka kropka vialilacwine lilacwine
natural-born-killer
natural-born-killer
natural-born-killer
2146 0c6d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafireaway fireaway
natural-born-killer

Rzeczy, których pożądasz, które chcesz mieć. Które możesz kupić za pieniądze. Być niewolnikiem rzeczy, to niewola jeszcze doskonalsza niż więzienie. To niewola doprawdy ideologiczna, bo tu już nie ma żadnej przemocy z zewnątrz, żadnego przymusu. To już sama tylko dusza niewolnicza niewolę sobie stwarza, bo niewoli łaknie.
— Sławomir Mrożek, Emigranci.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
natural-born-killer
7400 0ee0
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viababyface babyface
natural-born-killer
natural-born-killer
natural-born-killer
natural-born-killer
7291 8e27 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl