Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

natural-born-killer
7714 4870 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiblameyou iblameyou
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viaOnly2you Only2you
natural-born-killer
9706 6452 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou
natural-born-killer
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viafelicka felicka
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi vialilacwine lilacwine
natural-born-killer
Reposted fromDennkost Dennkost viapandziia pandziia
natural-born-killer
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOnly2you Only2you
natural-born-killer
Reposted fromcube cube viamurdelta murdelta
natural-born-killer
9490 e6ef 500
Reposted fromanheros anheros viamurdelta murdelta
natural-born-killer
Reposted fromFlau Flau viababyface babyface
natural-born-killer
1334 df71
Reposted fromfelicka felicka viaOnly2you Only2you
natural-born-killer
7713 f054
Reposted from4777727772 4777727772 viafelicka felicka
natural-born-killer
4139 565a 500
Reposted fromhormeza hormeza viasmutnazupa smutnazupa

May 06 2019

natural-born-killer
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
natural-born-killer
natural-born-killer
Ale zapisu bólu w jednym obszarze pamięci nie można wymazać zapisami szczęścia w innych. 
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromlovvie lovvie viaOnly2you Only2you
natural-born-killer
Ból po stracie jest tak silny, jak silna była więź.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you
natural-born-killer
natural-born-killer

April 29 2019

natural-born-killer
3650 9625 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl